Dotacja EU

Umowa zawarta z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości.

Umowa na dofinansowanie Projektu: Dotacja na kapitał obrotowy dla
Przedsiębiorstwa Gastronomicznego Chimera Artur Wroński w ramach
działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego
Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zadanie: utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa w okresie
na jaki udzielona jest dotacja (VII-IX.2020r).

Zadanie zostało zrealizowane w 100%.

Całkowite wydatki na realizację projektu: 95576,01 zł. Wkład UE: 100%
dofinansowania.

Fundusze Unijne